forum.nie.com.pl

Forum Tygodnika Nie
Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 5:55

Strefa czasowa UTC+1godz.
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 563 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57  Następna
Autor Wiadomość
Post: 03 sie 2020, 11:27 
Offline

Rejestracja: 11 gru 2018, 16:59
Posty: 4689
A w praktyce?
Poza bazą może i tak ale do Radzieckiej Bazy też nikt , ani MO. ani WSW ani prokurator nie wjechał i jednak w samej bazie nie mieliśmy jurysdykcji prawnej. W praktyce i zgodnie z umową. Ustęp 2.

I jak już to cytuj całość.

Cytuj:
Artykuł  9
Zagadnienia jurysdykcji związane z pobytem wojsk radzieckich na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej reguluje się w sposób następujący:

1. W sprawach o przestępstwa i wykroczenia popełnione przez osoby wchodzące w skład wojsk radzieckich lub członków ich rodzin na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z reguły stosuje się prawo polskie i działają sądy polskie, prokuratura oraz inne polskie organy właściwe do ścigania przestępstw i wykroczeń.
W sprawach o przestępstwa popełnione przez radzieckich żołnierzy właściwa jest prokuratura wojskowa i sądownictwo wojskowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

2. Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu nie stosuje się:
a) w przypadku popełnienia przez osoby wchodzące w skład wojsk radzieckich lub członków ich rodzin przestępstw lub wykroczeń tylko przeciwko Związkowi Radzieckiemu, a także przeciwko osobom wchodzącym w skład wojsk radzieckich lub członkom ich rodzin;
b) w przypadku popełnienia przez osoby wchodzące w skład wojsk radzieckich przestępstw lub wykroczeń przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
W sprawach określonych w podpunktach a) i b) właściwe są sądy radzieckie oraz inne organy, działające zgodnie z prawem radzieckim.


3. Właściwe organy polskie i radzieckie mogą wzajemnie zwracać się z prośbą o przekazanie lub przyjęcie jurysdykcji w stosunku do poszczególnych spraw, przewidzianych w niniejszym artykule. Prośby takie będą rozpatrywane w duchu życzliwości.
Artykuł  10
W przypadku popełnienia przestępstw przeciwko wojskom radzieckim stacjonowanym na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz żołnierzom wchodzącym w ich skład sprawcy ponoszą taką samą odpowiedzialność jak i za przestępstwa przeciwko polskim siłom zbrojnym i polskim żołnierzom.

Artykuł  11
1. Właściwe organy polskie i radzieckie będą wzajemnie udzielały sobie wszelkiej pomocy, łącznie z pomocą prawną w zakresie ścigania przestępstw i wykroczeń wymienionych w artykułach 9 i 10 niniejszej Umowy.
2. Zasady i tryb udzielania pomocy, o której mowa w punkcie 1 niniejszego artykułu, określa oddzielne porozumienie Umawiających się Stron.
Artykuł  12
Na wniosek właściwych władz polskich osoba wchodząca w skład wojsk radzieckich, winna naruszenia polskiego porządku prawnego, zostanie odwołana z terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1957-29- ... 83467.html
Ale racja wyjątkowo, jakbym nie był sobą, nie sprawdziłem, a doświadczenie i to co było w praktyce, przyjąłem za normę prawną.
I jak już to w umowie USA - Polska z roku 2009 są podobne zapisy. Bo jest oparta o ogólne zasady pobytu na terytorium państwa wojsk innego państwa NATO (Umowa SOFA) i na ich podstawie tworzy się umowy bilateralne.Cytuj:
Artykuł  13
Jurysdykcja karna

1. Rzeczpospolita Polska uznaje szczególne znaczenie nadzoru dyscyplinarnego władz wojskowych Stanów Zjednoczonych nad członkami sił zbrojnych oraz skutki, jakie taki nadzór ma dla gotowości operacyjnej. Odpowiednie organy Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do Artykułu VII ustęp 3 litera (c) umowy NATO SOFA, życzliwie i niezwłocznie rozpatrzą wnioski władz wojskowych Stanów Zjednoczonych o zrzeczenie się pierwszeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w sprawowaniu jurysdykcji karnej. Władze Rzeczypospolitej Polskiej uwzględnią takie wnioski, z wyjątkiem przypadków o szczególnym znaczeniu dla Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Władze Stron informują się wzajemnie o każdym przypadku, który może podlegać zbieżnej jurysdykcji Stron. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych nie są zobowiązane do powiadamiania władz Rzeczypospolitej Polskiej o przypadkach, o których mowa w Artykule VII ustęp 3 litera (a) punkt (i) umowy NATO SOFA.
3. Wniosek Stanów Zjednoczonych do władz Rzeczypospolitej Polskiej o zrzeczenie się pierwszeństwa w sprawowaniu jurysdykcji składany jest Ministrowi Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek Rzeczypospolitej Polskiej do władz Stanów Zjednoczonych o zrzeczenie się pierwszeństwa w sprawowaniu jurysdykcji składany jest właściwym władzom wojskowym Stanów Zjednoczonych.
4. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zrzeczenie się jurysdykcji strona, do której wnioskowano o zrzeczenie, nie ustosunkuje się do niego, wniosek uważa się za uwzględniony. Jeżeli strona otrzymująca wniosek zażąda przedstawienia dodatkowych informacji, to wniosek nie zostanie uznany za uwzględniony, dopóki dodatkowe informacje nie zostaną dostarczone. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty otrzymania dodatkowych informacji, strona otrzymująca wniosek nie ustosunkuje się do niego, wniosek o zrzeczenie się jurysdykcji uważa się za uwzględniony. Wniosek o przedstawienie dodatkowych informacji może być złożony tylko raz.
5. W razie zaistnienia sporu co do pierwszeństwa w sprawowaniu jurysdykcji, właściwe władze Stron niezwłocznie podejmują konsultacje w celu rozstrzygnięcia tego sporu. Wspólne określenie jurysdykcji zwykle następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji, chyba że właściwe władze Stron zdecydują o wydłużeniu tego terminu na czas określony. Do czasu zakończenia konsultacji Strony nie kierują sprawy do postępowania sądowego.
6. W przypadku ścigania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej członka sił zbrojnych lub personelu cywilnego lub członka rodziny, jurysdykcja nie będzie sprawowana przez sądy wojskowe Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Członkowie sił zbrojnych lub personelu cywilnego i członkowie ich rodzin nie będą sądzeni pod nieobecność, chyba że umyślnie nie stawili się przed sądem po otrzymaniu należytego powiadomienia o dacie rozprawy oraz gdy dopuścili się nieusprawiedliwionej nieobecności wobec władz wojskowych Stanów Zjednoczonych.
8. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych pomagają władzom Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu stawiennictwa oskarżonych lub podejrzanych i świadków będących członkami sił zbrojnych lub personelu cywilnego bądź członkami rodzin przed organami wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej podczas wszystkich postępowań, gdzie obecność tych osób jest wymagana.
9. Władze Rzeczypospolitej Polskiej udzielają pomocy Stanom Zjednoczonym w zapewnieniu stawiennictwa osób nie podlegających prawu wojskowemu Stanów Zjednoczonych podczas wszystkich postępowań prowadzanych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podczas których obecność tych osób jest wymagana.
10. Współpraca związana z pomocą w prowadzeniu wszelkich koniecznych postępowań dotyczących przestępstw, zgodnie z Artykułem VII ustęp 6 litera (a) umowy NATO SOFA, będzie odbywała się, jeśli to możliwe, bezpośrednio pomiędzy organami odpowiedzialnymi za prowadzenie wnioskowanych czynności. Odpowiednie organy Stron mogą zawierać porozumienia dotyczące szczegółów współpracy. Na wniosek, właściwe organy jednej ze Stron mogą uczestniczyć w czynnościach dowodowych prowadzanych przez właściwe organy drugiej Strony.
11. Członkowie sił zbrojnych lub personelu cywilnego zwolnieni są z płacenia kar, grzywien lub podobnych opłat nakładanych przez organy Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach dotyczących wykonywania obowiązków służbowych przez tych członków.
Artykuł  14
Określenie jurysdykcji karnej w przypadku obowiązków służbowych

1. Dla celów określenia, czy zarzucane przestępstwo było następstwem jakiegokolwiek działania lub zaniechania w ramach wykonywania obowiązków służbowych przez członka sił zbrojnych lub personelu cywilnego, o których mowa w Artykule VII ustęp 3 litera (a) punkt (ii) umowy NATO SOFA, zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze wojskowe Stanów Zjednoczonych najwyższego szczebla w Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzające, że działanie lub zaniechanie, które mogło spowodować domniemane przestępstwo, nastąpiło w ramach wykonywania obowiązków służbowych, będzie stanowiło dowód tego faktu. Zaświadczenie będzie zawierać szczegółowe informacje stanowiące podstawę do określenia, że zarzucane przestępstwo wynikło z działania lub zaniechania w wykonaniu obowiązków służbowych. W przypadkach, w których władze sądowe Rzeczypospolitej Polskiej uważają, że okoliczności sprawy wymagają weryfikacji zaświadczenia o wykonywaniu obowiązków służbowych, władze Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych natychmiast podejmują konsultacje, jednakże władze Rzeczypospolitej Polskiej zajmujące się daną sprawą nie skierują jej na drogę sądową. Podczas konsultacji władze Rzeczypospolitej Polskiej mogą przedstawić wszelkie informacje dające podstawę do kwestionowania ważności zaświadczenia o wykonywaniu obowiązków służbowych, zaś władze Stanów Zjednoczonych w pełni wezmą te informacje pod rozwagę. Władze Rzeczypospolitej Polskiej mogą żądać wyjaśnień oraz rozpatrzenia zaświadczenia przez wyższe władze wojskowe Stanów Zjednoczonych.
2. "Obowiązki służbowe" oznaczają każdy obowiązek, służbę bądź czynność wymaganą lub dozwoloną na podstawie ustawy, regulaminu lub rozkazu przełożonego wojskowego lub członka personelu cywilnego, wydanego w ramach jego kompetencji zwierzchnich. Czynności służbowe nie oznaczają wszystkich czynności wykonywanych przez daną osobę w czasie służby, a jedynie te wymagane lub dozwolone w ramach wykonywania danego obowiązku lub służby przez tę osobę.
Artykuł  15
Zatrzymanie, nadzór i dostęp

1. Władze Stron udzielają sobie wzajemnie pomocy przy zatrzymaniu członków sił zbrojnych, personelu cywilnego lub członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy przekazywaniu ich organowi, który będzie sprawować jurysdykcję.
2. Na podstawie Artykułu VII ustęp 6 litera (a) umowy NATO SOFA, w sprawach gdy Rzeczpospolita Polska może mieć wyłączne prawo bądź pierwszeństwo w sprawowaniu jurysdykcji, władze wojskowe Stanów Zjednoczonych winny niezwłocznie poinformować właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej o członku sił zbrojnych lub personelu cywilnego lub członku rodziny zatrzymanym przez władze Stanów Zjednoczonych.
3. Władze Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie powiadamiają władze wojskowe Stanów Zjednoczonych o zatrzymaniu przez nie członka sił zbrojnych, personelu cywilnego lub członka rodziny. Władzom Stanów Zjednoczonych przysługuje, na wniosek sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, niezwłoczny dostęp do takiej osoby.
4. Przedstawicielowi sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych udziela się pozwolenia na obecność podczas wszystkich czynności procesowych, włączając w to przesłuchania, z udziałem wymienionego członka lub członka rodziny, prowadzonych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiciel sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych nie może brać udziału w rzeczonych przesłuchaniach bądź czynnościach.
5. Władze Stanów Zjednoczonych nie będą utrudniać postępowań prawnych prowadzonych przez organy Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Członek sił zbrojnych lub personelu cywilnego, lub członek rodziny, wobec którego prowadzone jest postępowanie przygotowawcze lub postępowanie sądowe przed władzami Rzeczypospolitej Polskiej, pozostanie pod nadzorem władz Stanów Zjednoczonych, jeżeli władze Stanów Zjednoczonych o to wnioskują, do czasu zakończenia wszelkich postępowań sądowych związanych z daną sprawą. Władze Stanów Zjednoczonych zapewnią stawiennictwo członka sił zbrojnych lub personelu cywilnego lub członka rodziny przed władzami Rzeczypospolitej Polskiej podczas każdego postępowania wymagającego obecności tej osoby. Jeżeli sąd Rzeczypospolitej Polskiej orzeknie zasadność zastosowania tymczasowego aresztowania wobec członka sił zbrojnych lub personelu cywilnego lub członka rodziny, informacja o tym wraz z uzasadnieniem zostanie niezwłocznie przekazana właściwym władzom Stanów Zjednoczonych. Jeśli władze Stanów Zjednoczonych zechcą w takim przypadku sprawować nadzór, w pełni wezmą one pod uwagę warunki i zasady określone w informacji od władz Rzeczypospolitej Polskiej przy określeniu środków zapobiegawczych i stopnia ograniczenia. W szczególności, władze Stanów Zjednoczonych będą dążyły, w największym możliwym stopniu dopuszczalnym przez odpowiednie prawo i przepisy Stanów Zjednoczonych, do tego, by postępować zgodnie ze środkami zapobiegawczymi i z warunkami zatrzymania określonymi przez sąd Rzeczypospolitej Polskiej. Władze Stanów Zjednoczonych nie złożą wniosku o nadzór nad członkiem sił zbrojnych, personelu cywilnego lub członkiem rodziny w przypadkach, gdy władze Stanów Zjednoczonych uznają, że nie są w stanie zastosować wystarczających środków zapobiegawczych lub stopnia ograniczenia w stosunku do warunków wyrażonych w orzeczeniu właściwego sądu Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdyby polskie postępowanie sądowe nie zostało ukończone w ciągu jednego roku od jego rozpoczęcia, władze Stanów Zjednoczonych będą zwolnione z wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszego ustępu, jednak skonsultują się z władzami Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem przedłużenia zobowiązania lub postawienia oskarżonego do dyspozycji władz Rzeczypospolitej Polskiej. Dalsze przedłużenie zobowiązania nastąpi na mocy wzajemnego uzgodnienia między Stronami.
7. W razie uchylenia aresztu tymczasowego lub zastosowania innych środków zapobiegawczych wobec członka sił zbrojnych, personelu cywilnego lub członka rodziny podejrzanego o popełnienie przestępstwa w sprawie, w której Rzeczpospolita Polska wykonuje prawo do jurysdykcji, dana osoba zostanie oddana pod nadzór sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.
8. Jeżeli członek sił zbrojnych lub personelu cywilnego, lub członek rodziny został skazany przez sąd Rzeczypospolitej Polskiej i orzeczono karę pozbawienia wolności bez zawieszenia, władze Stanów Zjednoczonych mogą utrzymać nadzór nad oskarżonym do czasu zakończenia wszelkich postępowań odwoławczych oraz będą na bieżąco informować odpowiednie władze Rzeczypospolitej Polskiej o miejscu przebywania oskarżonego.
9. Wszelkie okresy pozbawienia wolności zastosowane przez władze Rzeczypospolitej Polskiej lub władze wojskowe Stanów Zjednoczonych zalicza się na poczet kary orzeczonej ostatecznie w tej samej sprawie.
10. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, kara pozbawienia wolności orzeczona przez sąd Rzeczypospolitej Polskiej wobec członków sił zbrojnych lub personelu cywilnego, lub członków rodziny, odbywana jest w polskich instytucjach penitencjarnych uzgodnionych przez Strony. Po koordynacji z odpowiednimi organami Rzeczypospolitej Polskiej władzom Stanów Zjednoczonych oraz rodzinom umożliwia się wizyty u osób skazanych poza regulaminowymi godzinami odwiedzin. W koordynacji z władzami Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych oraz członkowie rodzin osób skazanych uzyskują zgodę na udzielanie tym osobom pomocy, w tym w zakresie zdrowia, warunków bytowych i morale, takiej jak odzież, żywność, bielizna pościelowa, pomoc medyczna i stomatologiczna oraz posługa religijna.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2010-66- ... 14120.html


Nie znam, muszę sprawdzić, dokładnie nowej umowy ale wydaje mi się, że w brzmieniu jest podobna.

Niby nasza jurysdykcja ma pierwszeństwo ale w praktyce .... będziemy "życzliwie i niezwłocznie" ją oddawać Amerykanom. No i ten opis wykroczenia czy przestępstwa popełnionego w ramach wykonywana obowiązków. Praktycznie wszystko można pod to podciągnąć. Wystarczy że amerykanie wydadzą oświadczenie i to już będzie DOWÓD.

Ta umowa już jest. I podpisana przez poprzedni rząd. Wyborcza (bo o komentarzach w Wyborczej piszesz) I Onet się więc spóźniły nieco. No ale wtedy to był ICH rząd.

_________________
Obrazek


Ostatnio zmieniony 03 sie 2020, 11:50 przez Komandor, łącznie zmieniany 1 raz

Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 03 sie 2020, 11:39 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 wrz 2014, 19:22
Posty: 14868
Lokalizacja: Nad Bałtykiem
A tu jest mowa o obecnych rozmowach i umowie, która dopiero zostanie podpisana.

Policja nie będzie mogła zatrzymać amerykańskich żołnierzy nawet za przestępstwa popełnione poza służbą, a ich bazy będą miały charakter eksterytorialny - na takie warunki pobytu żołnierzy USA miała zgodzić się Polska podczas zakończonych właśnie negocjacji. Jesienią umową zajmie się parlament, który musi ją zaakceptować.

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci ... oxNewsImg2

Podejrzewam, że to coś więcej, niż ta umowa wcześniejsza.

Masz jednak racje, polskie włazidupstwo jest podobne u wszystkich tych łajz.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 03 sie 2020, 12:00 
Offline

Rejestracja: 11 gru 2018, 16:59
Posty: 4689
Pytanie, na terenie bazy czy poza nią? I czy tylko miedzy sobą czy w stosunku do obywateli polskich i innych nie wchodzących w skład personelu wojskowego USA?


Jak pisałem, na terenie bazy i w stosunku do siebie (znaczy jak żołnierz, pracownik na terenie bazy - na nawet poza nią - ubije kolegę czy też swoją żonę lub odwrotnie) to to już i ta umowa z Rosjanami wyłączała.

Cytuj:
2. Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu nie stosuje się:
a) w przypadku popełnienia przez osoby wchodzące w skład wojsk radzieckich lub członków ich rodzin przestępstw lub wykroczeń tylko przeciwko Związkowi Radzieckiemu, a także przeciwko osobom wchodzącym w skład wojsk radzieckich lub członkom ich rodzin;
b) w przypadku popełnienia przez osoby wchodzące w skład wojsk radzieckich przestępstw lub wykroczeń przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
W sprawach określonych w podpunktach a) i b) właściwe są sądy radzieckie oraz inne organy, działające zgodnie z prawem radzieckim.


To już ta stara umowa z USA nie ma takich wyłączeń. Tylko w stosunku do przestępstw "na służbie". A miała mieć i poza terenem bazy i w bazie poza służbą a nawet więcej ale już dokładnie nie pamiętam.. . Jak będzie z nową? Jak poczytam to będę się odnosił. Ale może bardziej własnie bardziej jak ta z ZSRR.

_________________
Obrazek


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 03 sie 2020, 12:13 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 wrz 2014, 19:22
Posty: 14868
Lokalizacja: Nad Bałtykiem
Jak by nie patrzył, na pewno nie będzie lepiej, niż w przypadku ZSRR.
A miało być lepiej przecież...


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 03 sie 2020, 13:24 
Offline

Rejestracja: 11 gru 2018, 16:59
Posty: 4689
Miało...

I jakby tak włos na czworo to jest :roll:

Bo obecnie sami chcemy i płaczemy by przyjechali i byli.

W tym 1957 raczej nie mieliśmy wyboru. A przed 1957 czyli przez ponad 10 lat. Nawet takiej umowy jak cytowana wyżej nie było.

_________________
Obrazek


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 03 sie 2020, 13:51 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 wrz 2014, 19:22
Posty: 14868
Lokalizacja: Nad Bałtykiem
No, wtedy wepchnięto nam to siłą.
Dziś sami błagamy o okupanta.

To świadczy tylko o nas samych...


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 03 sie 2020, 16:37 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 04 wrz 2014, 2:49
Posty: 7256
Lokalizacja: warmińsko-mazurskie
Inni sie pozbywają , lub chcą się pozbyć tej US-raelskiej zarazy ze swoich terytoriów , no a polaczkowie liżą im zelówki i błagają o więcej. I taki naród ma sie rządzić rozsądnie i samodzielnie ?

_________________
***** ***


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 03 sie 2020, 17:17 
Offline

Rejestracja: 11 gru 2018, 16:59
Posty: 4689
Od prawie 230 lat się nie rządzi samodzielnie. Raz próbował , przez 20 lat i też się nie udało.

_________________
Obrazek


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 04 sie 2020, 21:34 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 04 wrz 2014, 14:41
Posty: 2026
Faktem jest, że na teren baz radzieckich był zakaz wstępu dla polskich służb. No chyba, że do sklepu, było warto, w jednym z nich kupiłem telewizor "Gorizont". 8-)
Natomiast na zewnątrz nasze służby współpracowały z "instytucją WAJ" która to w dość radykalny sposób rozprawiała się ze swoimi "fuliganami".
Obecność baz amerykańskich przeklina większość społeczności za wyjątkiem właścicieli "knajp", a najbardziej spektakularną nienawiścią darzeni są amerykanie na Okinawie. ;)
Amerykańscy "BOJS" są butni i zadufani w sobie, mają daleko w poważaniu prawo i obyczaje danego kraju.
Z drugiej strony czemu tak ma nie być skoro kilku "szwejów" na lotnisku wita Prezydent ze świtą. ;)


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 16 sie 2020, 13:05 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 04 wrz 2014, 2:49
Posty: 7256
Lokalizacja: warmińsko-mazurskie
nie tak bardzo był zakaz wstepu na teren baz AR , gdyż osobiście byłem wraz z kolegami z zaprzyjaźnionej służby na terenie , a nawet w sztabie jednostki w Nadzrzycach i Borno. Ponadto nie było problemu z wejściem do sztabu PGWR na Winnickiej w Warszawie, oczywiście będąc w mundurze żołnierza WP.

_________________
***** ***


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 563 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57  Następna

Strefa czasowa UTC+1godz.


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
cron
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group